Boycott israHell!

Boycott israHell!
Бойкот на израел и печелещите от окупацията! Boycott israHell and those who profit from occupation!

Monday, June 14, 2010

В па­мет на Рей­чъл Ко­ри

Неот­дав­на се навършиха 5 години, откакто мла­да­та па­ци­фис­тка Рей­чъл Ко­ри за­гу­би жи­во­та си са­мо на 23 го­ди­ни. Тя е учи­ла в уни­вер­си­те­та “Олим­пия” (Ва­шин­гтон), къ­де­то се при­съе­ди­ни­ла към доб­ро­вол­чес­ка­та ор­га­ни­за­ция за мир и спра­вед­ли­вост.

По слу­чай го­диш­ни­на от 11 сеп­тем­ври тя и ней­на­та ор­га­ни­за­ция правят възпоменание за жер­тви­те на на­силс­тве­ния акт, но и мно­жес­тво­то за­гу­би­ли жи­во­та си в Аф­га­нис­тан.

2005 го­ди­на Рей­чъл ре­ша­ва да пре­ми­не от тео­рия към дей­ствие и оти­ва в Из­раел, къ­де­то заед­но с Меж­ду­на­род­но­то дви­же­ние за со­ли­дар­ност се включ­ва в ак­ция на па­лес­тин­ска­та гра­ни­ца. Ак­ция­та е пос­ве­те­на на опи­та да се спре из­раел­ски бул­до­зер да раз­ру­ши къ­ща на многодетно семейство, на­ми­ра­ща се на па­лес­тин­ска те­ри­то­рия.

В еле­ктрон­ни пис­ма до прия­те­ли­те си Рей­чъл пи­ше, че къ­щи­те са раз­ру­ша­ва­ни, до­ри и ко­га­то не са на­пъл­но обе­злю­де­ни. Не се по­каз­ва за­чи­та­не към ни­ко­го и към ни­що.

На 15 март в ак­ция бли­зо до гра­ни­ца­та при Га­за, Рей­чъл оти­ва с прия­те­ли­те си да се про­ти­во­пос­та­ви на раз­ру­ше­ния­та.

“Тя зас­та­на в седящ про­тест сре­щу нас­тъп­ле­ние­то на бул­до­зе­ра, шо­фьо­рът я видя, но не спря и ми­на пра­во през нея”, сви­де­телс­тва Джоу­зеф Смит, аме­ри­кан­ски па­ци­фист.

Друг неин спод­виж­ник раз­каз­ва как бул­до­зе­рът я за­си­пал с пръст и про­дъл­жил да я стъп­ква.

Ос­та­на­ли­те про­тес­ти­ра­щи се опи­та­ли да спрат бул­до­зе­ра и да й ока­жа­т пър­ва по­мощ, но не мог­ли да нап­равят ни­що.

Рей­чъл Ко­ри за­губ­ва жи­во­та си са­мо на 23 го­ди­ни, за­щи­та­вай­ки с тяло и дух, пра­во­то на ци­вил­ни­те па­лес­тин­ци да има­т до­мо­ве и да жи­веят в мир.

Из­раел­ски­те влас­ти да­ват раз­лич­ни вер­сии за слу­чи­ло­то се, но всич­ки те са оп­ро­вер­га­ни от сним­ки­те и сви­де­телс­тва­та.

Мла­да­та же­на е би­ла уби­та по вар­вар­ски на­чин, до­ка­то е уча­ства­ла в ми­рен про­тест.

Рей­чъл и прия­те­ли­те й опо­вест­ява­т: “Все­ки ден в иви­ца­та Га­за са раз­ру­ша­ва­ни мно­жес­тво къ­щи, а бом­би­те за­мър-сяват пи­тей­на­та во­да в бе­жан­ския ла­гер в Ра­фа. Хо­ра­та там няма как да се спасят, без да се из­ло­жат на об­стре­ла на из­раел­ска­та ар­мия.”

В Оли­мпи­я (Ва­шин­гтон) и в САЩ е има­ло мно­жес­тво ини­циа­ти­ви за въз­по­ми­на­ние­то на Рей­чъл.

No comments:

Post a Comment