Boycott israHell!

Boycott israHell!
Бойкот на израел и печелещите от окупацията! Boycott israHell and those who profit from occupation!

Monday, June 14, 2010

Спрете да изправяте децата пред риск

Тан­ков огъ­н уби­ва пет де­ца в Га­за; док­лад­ва се за аре­ст на пет­най­сет­го­ди­шен, кой­то но­сел ек­спло­зи­ви

Спо­ред Хю­ман Райтс Уоч, из­раел­ски­те си­ли за си­гур­нос­т и па­лес­тин­ски­те въо­ръ­же­ни гру­пи­ров­ки про­дъл­жа­ват да зас­тра­ша­ват де­ца­та и не­за­бав­но трябва да прек­ратят рис­ку­ва­щи­те жи­во­та им прак­ти­ки.

На 28.08 танк на из­раел­ски­те си­ли за си­гур­ност е из­стрелял снаряд, до­вел до смър­тта на де­сет­го­диш­ния Му­ха­мад Абу Га­за­ла, не­го­вия два­най­сет­го­ди­шен бра­тов­чед Яхи­я Абу Га­за­ла и де­сет­го­диш­на­та им род­ни­на Са­ра Абу Га­за­ла, пред град Бейт Ха­нун, в се­вер­на­та част на Га­за. От­на­ча­ло ИСС са твър­де­ли, че де­ца­та “пос­тав­яли ми­нох­вър­гач­ки” из по­ле­та­та бли­зо до до­ма им. По-къс­но ИСС ка­за­ха, че де­ца­та всъщ­ност иг­рае­ли в бли­зост до пос­тавящи­те взрив­ни­те ус­трой­ства.

Ед­на сед­ми­ца по-ра­но, на 21.08, танк на ИСС стрелял по “по­доз­ри­тел­ни обе­кти­” бли­зо до пос­тавящи­те ми­ни­те в об­лас­тта Бейт Ха­нун. То­га­ва би­ли уби­ти две дру­ги де­ца, на 9 и 12, и се­риоз­но би­ли ра­не­ни дру­ги. След то­зи ин­ци­дент ИСС твър­ди, че обе­кти­те под при­цел са “пос­тав­яли ми­ни.”

“По­став­ящи­те ми­ни пред­ставл­яват за­кон­на воен­на цел и па­лес­тин­ски­те въо­ръ­же­ни гру­пи­ров­ки зас­тра­ша­ват ци­вил­ни­те, ко­га­то пра­щат свои­те хо­ра по мес­та в бли­зост до на­се­ле­ни ра­йо­ни”, ка­за Джо Сторк, из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на Хю­ман Райтс Уоч за Близ­кия из­ток. “Но при на­па­де­ния, из­раел­ски­те си­ли трябва да взе­мат всич­ки въз­мож­ни пред­паз­ни мер­ки, за да из­бег­нат по­губ­ва­не­то на жи­во­та на ци­вил­ни, осо­бе­но на де­ца.”

В друг слу­чай, ИСС док­лад­ва, че в нощ­та на 28 сре­щу 29 ав­густ са аре­сту­ва­ли ед­но пет­най­сет­го­диш­но мом­че от Га­за, кое­то се приб­ли­жи­ло до тях, на­то­ва­ре­но с ек­спло­зи­ви. Из­явле­ние­то на из­раел­ски­те си­ли по си­гур­нос­тта не включ­ва име­то на мом­че­то или някак­ва дру­га ин­фор­ма­ция, а опи­ти­те на ХРУ да се свър­жат с пред­ста­ви­те­ли на ИСС не бяха уве­нча­ни с ус­пех. Хю­ман Райтс Уоч е заг­ри­же­на, че из­раел­ски­те воен­ни ре­гу­ла­ции поз­вол­яват за­дър­жа­не­то на па­лес­тин­ски де­ца до 90 дни, без дос­тъп до пра­вен съ­вет или се­мей­ни по­се­ще­ния. Ор­га­ни­за­ция­та при­зо­ва­ва Из­раел да поз­во­ли та­къв не­за­ба­вен дос­тъп.

В док­лад, пуб­ли­ку­ван през юли 2007г., ХРУ раз­след­ва пос­ледс­твия­та за ци­вил­ни­те от па­лес­тин­ския снар­яден огъ­н, на­со­чен към Из­раел и ар­ти­ле­рия­та на ИСС в се­вер­на Га­за. Зак­лю­че­ние­то е, че и две­те стра­ни са се от­нес­ли пре­неб­ре­жи­тел­но към чо­веш­кия жи­вот и та­ка са на­ру­ши­ли меж­ду­на­род­но­то ху­ма­ни­тар­но пра­во. Па­лес­тин­ски­те въо­ръ­же­ни гру­пи­ров­ки са на­соч­ва­ли ра­ке­ти­те си сре­щу из­раел­ски­те гра­до­ве, а из­раел­ският ар­ти­ле­рий­ски огъ­н бли­зо до на­се­ле­ни ра­йо­ни е при­чи­нил зна­чи­те­лен брой ци­вил­ни жер­тви. Ре­зул­та­тът е не­си­гур­на воен­на пе­чал­ба, как­то и по­не еди­н се­рио­зен ин­ци­дент, при­чи­нен от без­раз­бор­на стрел­ба.

В друг док­лад, пос­ве­тен на па­лес­тин­ски­те са­моу­бий­стве­ни бом­би, и пуб­ли­ку­ван през ноем­ври 2002 г., ХРУ при­зо­ва­ва па­лес­тин­ски­те въо­ръ­же­ни гру­пи­ров­ки да преус­та­новят всич­ки­те си на­па­де­ния сре­щу ци­вил­ни и да спрат във­ли­ча­не­то на ли­ца под 18 го­ди­ни в как­ви­то и да би­ло воен­ни дей­нос­ти, вклю­чи­тел­но в опе­ра­ции на­со­че­ни сре­щу ва­лид­ни воен­ни це­ли.

No comments:

Post a Comment